TJÄNSTEAVTAL - ALLMÄNT

Det här avtalet gäller när vi på Connectivo AB, org. nr. 556932-7777, tillhandahåller tjänster till er. I detta Avtal betyder ”vi”, ”oss” , "leverantören", ”B2B Portal" Connectivo AB och ”ni”, ”er” eller ”kunden” ni som kund.DEFINITIONER.

Nedan listas en del ord som används genomgående i Avtalet. Orden ska ha den betydelse som anges nedan.


Anslutningspunkten

Den punkt där våra Tjänster görs tillgängliga för er.

Användare

Den person som ni har givit tillgång till Tjänsterna. Användare ska vara anställd hos er, eller annars jobba för er räkning, till exempel en konsult, anställd eller redovisningsekonom.

Avtal

Det här avtalet inklusive bilagor och underbilagor.

Kunddata

Data som ni på något sätt, själv eller genom Användare, överlämnar till oss eller som vi annars får del av genom er användning av Tjänsterna.

Systemadministratör

Den person som tecknat Tjänsterna för er räkning, eller som annars har utsetts av er till Systemadministratör.

Tjänsten eller Tjänsterna

Molnbaserad prenumerationstjänst avseende en ÅF plattform för grossister och återförsäljare. Tjänsten innefattar leverans av en standardiserad plattform. Skräddarsydda och kundspecifika applikationer innefattas ej av denna tjänst, utan kan beställas som en separat tjänst.

Systemadministratör

Den person som tecknat Tjänsterna för er räkning, eller som annars har utsetts av er till Systemadministratör.


AVTALETS INGÅENDE OCH BESTÄLLNING

Avtal avseende Tjänsten ska ingås skriftligen antingen via e-post, via beställning på hemsidan, www.b2bportal.se, eller via App Marknadsplatser. Den dag Kunden fullföljt beställningen utgör ”Avtalsdagen”. Kundens minimiåtagande per månad enligt Avtalet ska beräknas som summan av de månadsavgifter som Kunden ska betala för det totala antal licenser som Kunden beställt vid Avtalets ingående. Kundens minimiåtagande per månad framkommer i prislistan som är publicerad på hemsidan. Beställning av ytterligare/nya tjänster (inklusive licenser för användare och abonnemang utöver Kundens minimiåtagande) eller Produkter efter det att Avtalet ingåtts ska göras på det sätt Leverantören anvisar.


ÅNGERRÄTT

Nedladdning och nyttjande av digitala produkter klassas som en tjänst som inte kan återlämnas då det är en så kallad direktkonsumtion. Den digitala verifikationsprocessen motsvarar en plombering av en fysisk vara.


LEVERANS

Tjänstens konfiguration och aktivering levereras i form av en kundportal där kund ansvarar för att följa anvisningar och konfigurera sina inställningar. Om Kunden anser att det finns fel eller brister i leveransen av Tjänsten, ska Kunden skriftligen informera Leverantören därom och tillse att relevant skriftlig dokumentation och felbeskrivning är Leverantören tillhanda senast tio (10) dagar räknat från Leveransdatum. Leverantören ska därefter och inom skälig tid vidta nödvändiga korrigerande åtgärder. Om Kunden inte anmält fel eller brist i enlighet med ovan anses Tjänsten felfritt levererad. Fel eller ändringar efter nyssnämnda tid hanteras enligt vad som anges under punkt 16 (Felavhjälpning) nedan. Om leverans inte kan ske och detta beror på att Kunden inte fullgjort sina åtaganden enligt Avtalet äger Leverantören rätt att fakturera samtliga avgifter från Avtalsdagen.


LEVERANSGARANTI

Om Leveransdatum inte ägt rum senast nittio (90) dagar från Avtalsdagen, har Kunden rätt att kräva avdrag med belopp motsvarande femtio (50) procent av den obrukbara Tjänstens erlagda fasta avgift. Om Leveransdatum inte ägt rum senast etthundratjugo (120) dagar från Avtalsdagen, har Kunden rätt att häva Avtalet. Om Avtalet hävs ska samtliga prestationer återgå och samtliga förhållanden anses reglerade, bl.a. med innebörd att ingen ytterligare ersättning utöver att av Kunden eventuellt erlagda avgifter ska återbetalas till Kunden. Leveransgarantin i denna punkt gäller endast om förseningen enligt ovan uteslutande beror på förhållanden hänförliga till Leverantören. Så anses inte vara fallet exempelvis om Förseningen helt eller delvis är hänförlig till annan tredjepart än Leverantören eller om förseningenhelt eller delvis är hänförlig till Kunden, vilket kan vara fallet om Kunden påverkar eller ändrardatum för Leveransdatum eller Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet, såsominstallation och aktivering av tjänsten. Uppgift i Avtalet eller i Kunddatainformation är felaktig och Leverantören inte kan få korrekt uppgift (bekräftad) av Kunden före planerad installation.


KUNDENS ÅLIGGANDEN

Kunden ska se till att alla uppgifter som anges angående kontaktuppgifter, faktureringsinformationeller kreditkortsinformation är korrekta och förbinder sig att uppdatera dessa uppgifter regelbundet Kunden skall ansvara för den verksamhet som bedrivs av Kunden och dess medlemmar och ska säkerställa att den nationella lagstiftningen följs. Kunden ansvarar för att kontinuerligt kontrollera importerad data till ekonomiprogrammet ochhålla uppdaterad dess programinställningar för brukande av programvara. Kunden ansvarar för att inställningar i ekonomiprogrammet ställs in i enlighet med instruktionersom tillhandahålls av B2B Portal och aktivering av levererad tjänst. Kunden samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av b2bportal.se, användning av b2bportal.se, eller tillgång till b2bportal.se. Återförsäljning av b2bportal.se är endast tillåtet med skriftligt samtycke från Connectivo AB och ett återförsäljaravtal från Connectivo AB (som Connectivo AB förbehåller sig rätten att när som helst avsluta och som kan omfatta vissa villkor). Den som undertecknar detta avtal genom köp av tjänst garanterar att han/hon är ansvarig för att se till att tillstånd finns för att binda Kunden genom ett sådant utförande Kunden ansvarar för att hålla användarinformation och lösenord väl skyddade så användande av obehörig förhindras. Kunden ansvarar för att informera berörda användare hos Kunden om att Leverantören kan komma att skicka information om Leverantörens produkter och tjänster.


ANSVAR FÖR EVENTUELLA KRAV

Om någon annan riktar krav mot oss på grund av er eller era Användares användning av Tjänsterna eller tredje parts tjänster ska ni hålla oss skadelösa genom att ersätta oss för den skada eller förlust vi lidit på grund av kravet. Exempel på sådana krav är begäran om ersättning för intrång i tredje parts immateriella rättigheter så som upphovsrätt eller varumärke. Vi ska även ha rätt att ge vidare rätten att framställa sådan begäran och därmed låta någon annan framställa begäran.


KUNDDATAINFORMATION

Leverantören behandlar Kunddatainformation för att tillhandahålla och säkerställa driften av Tjänsten enligt Avtalet, för att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning samt för fakturering. Leverantören får använda Kunddata för att fullgöra uppdraget, för statistiska ändamål, för att förbättra och utveckla våra Tjänster samt för marknadsföring. Kunden ska på Leverantörens begäran lämna den kunddatainformation som Leverantören behöver för att tillhandahålla Tjänsten (”Kunddatainformation”). Kunden svarar för att samtlig Kunddatainformation är korrekt samt för att att Kunddata är fri från virus, trojaner, maskar eller annan programvara eller kod som kan skada Tjänsterna. Kund ska även ersätta Leverantör för all skada som åsamkas direkt eller indirekt på grund av att innehållet i Kunddata eller användningen av Kunddata i Tjänsterna strider mot tillämplig lagstiftning. Som kund kan ni alltid ta ut Kunddata från Tjänsterna. I samband med att ni säger upp Avtalet är det upp till er att ta ut all Kunddata från Tjänsterna som ni kan komma att behöva för framtida bruk.


LEVERANS

Tjänstens konfiguration och aktivering levereras i form av en kundportal där kund ansvarar för att följa anvisningar och konfigurera sina inställningar. Om Kunden anser att det finns fel eller brister i leveransen av Tjänsten, ska Kunden skriftligen informera Leverantören därom och tillse att relevant skriftlig dokumentation och felbeskrivning är Leverantören tillhanda senast tio (10) dagar räknat från Leveransdatum. Leverantören ska därefter och inom skälig tid vidta nödvändiga korrigerande åtgärder. Om Kunden inte anmält fel eller brist i enlighet med ovan anses Tjänsten felfritt levererad. Fel eller ändringar efter nyssnämnda tid hanteras enligt vad som anges under punkt 16 (Felavhjälpning) nedan. Om leverans inte kan ske och detta beror på att Kunden inte fullgjort sina åtaganden enligt Avtalet äger Leverantören rätt att fakturera samtliga avgifter från Avtalsdagen.


PRISER OCH BETALNING

Såvida inte parterna kommit överens om annat gäller de priser för Tjänsterna som vid tidpunkten som parterna ingåt Avralet publicerats på B2B Portal hemsida. Detsamma gäller vid förlängning av Avtalet. Tjänstens fasta avgifter debiteras månadsvis eller årsvis, antingen via kortbetalning eller faktura. Betalningsvillkor för faktura är 15 dagar, såvida inte Parterna kommit överens om något annat. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt lag. Leverantören äger dessutom rätt till ersättning för påminnelseavgift och inkassokostnader. Invändning mot faktura ska vara Leverantören tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Invändning ska göras skriftligen med angivande av skäl till varför Kunden invänder mot fakturan. Leverantören har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om betalning av faktura inte har skett trettio (30) dagar efter förfallodatum. I samband med köp av applikation är det kundens ansvar att säkerställa att korrekt nivåpaket väljs så att tjänsten täcker kundens behov. Connectivo AB förbehåller sig rätten att i efterhand fakturera kunden i de fall kunden överstiger den volym som valt nivåpaket täcker. Vi har rätt att höja priset, med direkt verkan, om höjningen beror på omständigheter vi inte kan kontrollera, till exempel förändring av valutakurs, skatt eller annan omständighet av ekonomisk betydelse som påverkar kostnaden för att tillhandahålla Tjänsterna. Vi har också rätt att höja priset i andra fall men då måste vi kontakta er senast trettio (30) dagar innan vi höjer priset för att informera er om förändringen. Det nya priset börjar gälla först när nästa betalningsperiod börjar. Ni har möjlighet att till dagen innan prishöjningen träder ikraft säga upp Avtalet med oss. Om ingen uppsägning görs av er, anses ni ha godkänt den nya prissättningen.


AVTALSTID OCH UPPSÄGNING AV AVTALET

Det utgår ingen bindningstid och kunden är fri att avsluta avtalet det datum de önskar. Avtalet ska sägas upp skriftligen. Utöver vad som annars anges i detta Avtal har vi båda rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om den andra av oss har: brutit mot Avtalet och inte rättar till det inom trettio (30) dagar efter att ha mottagit den andra partens skriftliga meddelande om avtalsbrott, eller inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på väg mot obestånd.


SUPPORT/FELAVHJÄLPNING

I Tjänsten ingår, utöver tillgång till serviceportalen som nås via www.b2bportal.se, teknisk och administrativ support via mail och telefon som avser att hjälpa Kunden med frågor avseende Tjänsten, bistå med nödvändig support från Leverantörens leverantörer, enklare ändringar/konfigurationer och tillägg/borttag i Tjänsten samt felsökning i Tjänsten om Fel konstateras i samband med felsökningen. Ni kan vända er till oss med frågor relaterade till hur våra Tjänster fungerar och ska användas. Vi kan däremot inte erbjuda support i frågor om till exempel bokföring eller frågor av teknisk karaktär som inte handlar om Tjänsten. Ni kan kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida. Tjänsten omfattar inte support som bland annat men ej uteslutande innebär: felsökning i Kundens, tredje mans eller annan leverantörs program, support avseende Kundens utrustning, konfiguration som inte tillhandahållits av Leverantören, support som inte avser Tjänsten, utbildning, längre telefonmöten, rådgivning eller konsultation. Sådan support debiteras i enlighet med Leverantörens vid var tid gällande standardprislista Med ”Fel” avses att Kunden inte kan använda Tjänsten i enlighet med Avtalet och att felet beror på Leverantören. Leverantören ska avhjälpa Fel kostnadsfritt inom skälig tid. Med Fel avses inte, exempelvis men ej uteslutande, brister som: är av mindre betydelse för Kunden eller som inte hindrar Kunden från att använda Tjänsten, orsakats av tredje man eller genom omständigheter utanför Leverantörens kontroll. avser annat än Tjänsten, exempelvis avseende tjänster, produkter och leveranser som sker genom annan leverantör. Felanmälningar hanteras av Leverantörens support. Felanmälan sker genom e-post eller telefonsamtal. Det åligger Kunden att vara supporten behjälplig i felsökning och återkoppla inom 48 timmar med nödvändig information för fortlöpande sökning. Om återkoppling inte sker stängs ärendet och betraktas som avslutat utan ansvar för Leverantören. Felanmälan kan göras dygnet runt, alla årets dagar på info@b2bportal.se. Felanmälan som inkommer på annan tid än på helgfri vardag mellan 08.00-17.00 anses inkommen nästkommande helgfri vardag kl. 08.00.


ANSVAR FÖR BOKFÖRINGSDATA

Leverantören ansvarar för vidareutveckling av Tjänsten och bestämmer ensam vilka förbättringar, förändringar och tekniska anpassningar som ska göras i Tjänsten. B2B Portal och dess funktionalitet grundas i kontinuerlig efterforskning, maskininlärning samt kontinuerlig systemutveckling. Leverantören garanterar ej att tolkning av transaktionsdata alltid blir fullständigt korrekt, utan Kunden ansvarar själv för slutlig kontroll av bokföringens korrekthet. Med förbehåll för de begränsningar som anges i detta avtal, skall Leverantören vara ansvarig för korrigering av felbokningar till följd av dess försumlighet. I händelse av fel eller brister som kan tillskrivas Leverantören åtar denne sig att agera för att korrigera sådana fel utan oskäligt dröjsmål. I det fall det är fråga om ett fel i Tjänsterna som gör att bearbetningen av Kunddata leder till ett felaktigt resultat, så åtar vi oss att, så snart som omständigheterna kräver med hänsyn till typen av fel och omständigheterna i övrigt, utan extra kostnad för er, göra en ny bearbetning av Kunddata. Kunden har inte rätt till en minskning av betalning, debitering eller andra påföljder i händelse av driftstörningar eller felrapportering som kan uppstå. Felanmälan måste ges av kunden i enlighet med de instruktioner som aviserats av Leverantören från tid till tid och inom en rimlig tid för upptäckten av felet. I avsaknad av uppsåt eller grov oaktsamhet av Leverantören, antar denne annars inget ansvar för fel eller brister i tjänster som ingår däri.


ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

Leverantören förbehåller sig vidare rätten att ändra villkoren i detta Tjänsteavtal, inklusive, men inte begränsat till, de priser som Leverantören har från en tid till en annan. Kunden skall informeras om sådana ändringar via e-post eller genom den information som görs tillgänglig på B2B Portal hemsida en (1) månad före ikraftträdandet. Om kunden inte godkänner ändringen, har Kunden inom trettio (30) kalenderdagar från avsändandet av e-post eller, i förekommande fall, trettio (30) kalenderdagar från ändringen publiceras på B2B Portal webbplats, rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om avtalet inte sägs upp av Kunden inom nämnda tid, ska Kunden anses ha godkänt de nya villkoren.


ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Kunden har inte rätt att utan Leverantörens föregående skriftliga medgivande överlåta, pantsätta eller på annat sätt disponera över eller upplåta säkerhetsrätt avseende sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Leverantören har rätt att överlåta och/eller på annat sätt disponera över sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet.


MARKNADSFÖRING

Vi får marknadsföra tjänster till er som vi eller någon samarbetspartner till oss tillhandahåller. Marknadsföringen kan ske i Tjänsterna, genom e-post eller på annat sätt.


OMBUD OCH UNDERLEVERANTÖRER

Leverantören har rätt att anlita underleverantörer och samarbetspartners för att utveckla Tjänsterna och fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet


IMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten samt ändringar och variationer därav, är och ska fortsatt vara Leverantörens egendom. Ni får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsterna. Vid immaterialrättsintrång som beror på Kunden gäller följande: Kund ska försvara Leverantör om krav riktas eller talan förs mot leverantör om intrång på grund av kunden eller den som använder Tjänsterna i strid med detta Avtal. Detta sker då på kundens egna bekostnad. Kund ska också ersätta Leverantör för alla de kostnader och skadestånd som Leverantör genom förlikning eller dom kan bli skyldiga att betala.


MEDDELANDEN

Meddelanden under Avtalet lämnas till av Leverantören respektive Kunden angiven adress i Avtalet, såvida inte meddelanden med fördel lämnas på annat sätt, exempelvis via telefon eller e-mail. Meddelanden ska anses ha kommit den mottagande Parten tillhanda fem (5) dagar efter avsändandet med brev och tre (3) dagar efter avsändande med e-post och direkt via telefon. Parterna ska skyndsamt informera varandra om adressändringar


FORCE MAJEURE

Leverantören ska inte vara ansvarig för underlåtenhet att fullgöra Avtalet om detta föranleds av en omständighet som legat utanför Leverantörens kontroll och som Leverantören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för Avtalets ingående och vars följder Leverantören inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom krig, brand, översvämning, åsknedslag, eldsvåda, terrordåd, hacker-attack, ockupation, lock-out, importbegränsningar, sanktioner eller liknande, eller fel eller förseningar i leverans från underleverantör på grund av omständigheter som denne ej kunnat råda över.


TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet ska bestämmas i enlighet med svensk lag. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Västsvenska Handelskammares Skiljedomsinstitut. Talan avseende förfallna obetalda fordringar äger dock Part anhängiggöra inför allmän domstol. Reglerna om förenklat skiljeförfarande ska tillämpas, om inte Västsvenska Handelskammarens Skiljeråd med beaktande av tvistens svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att reglerna om ordinärt skiljeförfarande ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Skiljerådet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska.


Version 1.0 Reviderad 2021.11.01